Stöd för korttidsarbete 2021

Stöd för korttidsarbete 2021 – här är nya reglerna

Gustaf Oscarson

Publicerades: 27 maj, 2021
Foto av: AdobeStock

Om ditt företag ska söka stöd för korttidsarbete 2021 gäller nya regler jämfört med 2020. Här går vi igenom de nya reglerna och vilka skillnaderna är.

Stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) har förlängts och och gäller just nu till och med juni 2021. Alla som omfattades av stödet under 2020 kommer att omfattas av korttidsarbete 2021. Ansökan och reglerna skiljer sig dock något jämfört med 2020.

Obs! Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka. Om du vill söka stöd för korttidsarbete i januari 2021 måste ansökan lämnas in senast den 31 maj 2021.

Kort om stöd för korttidsarbete 2021

Det nya reglerna för stöd för korttidsarbete trädde i kraft i februari 2021. Däremot kan stödet sökas retroaktivt från den 1 december 2020. Stödet gäller nu fram till och med den 30 juni 2021.

Företag som redan fått stöd kan söka igen

Företag som redan har fått maximalt stöd enligt de tidigare reglerna, kan nu få nytt stöd för den nya period som beskrivs ovan. Och även om ditt företag tidigare avslutat stödet för korttidsarbete kan ni nu ansöka om nytt stöd. Det finns alltså inget krav på att stödperioderna ska hänga ihop.

När det nu blir ett nytt regelverk krävs en ny ansökan, vilket precis som tidigare görs hos Tillväxtverket. Företaget kan alltså inte ansöka om nytt stöd i samband med avstämning, vilket var möjligt tidigare.

Här är permitteringsnivåerna för 2021

Samma subventioneringsgrad som gällt under 2020 fortsätter att gälla fram till den 30 juni 2021. Under januari-juni 2021 är det möjligt att minska den ordinarie arbetstiden med 80 procent.

MånadPermitteringsnivåerSubventioneringsgrad
December 202020, 40 eller 60 %75 %
Januari 202120, 40, 60 eller 80 %75 %
Februari 202120, 40, 60 eller 80 %75 %
Mars 202120, 40, 60 eller 80 %75 %
April 202120, 40, 60 eller 80 %75 %
Maj 202120, 40, 60 eller 80 %75 %
Juni 202120, 40, 60 eller 80 %75 %
Källa: Tillväxtverket

Hur fördelas kostnaderna mellan företaget och staten?

Så här ser kostnadsfördelningen ut vid stöd för korttidsarbete 2021. Tänk på att lönetaket – 44 000 kr per månad – för stöd för korttidsarbete kvarstår.

NivåArbetstid (minskning)Lön (minskning)ArbetsgivareStatenMinskad
lönekostnad
120 %4 %1 %15 %– 19 %
240 %6 %4 %30 %– 36 %
360 %7,5 %7,5 %45 %– 53 %
480 %12 %8 %60 %– 72 %

Detta gäller för utdelningar vid stöd för korttidsarbete 2021

Företaget får inte under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställa eller besluta om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna.

Läs också: Nytt nedstängningsstöd kan ge coronaersättning med 100 %

Större krav på underlag och fler kontroller 2021

När ditt företag ansöker om nytt stöd för korttidsarbete 2021 behöver ni lämna underlag som visar att ni uppfyller kraven för att erhålla stödet. Det innebär i praktiken att ni kan visa att ni fått allvarliga ekonomiska bekymmer som beror på omständigheter utanför företagets kontroll.

Här är de viktigaste kraven, enligt Tillväxtverket

  • Arbetsgivaren måste vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och när ansökan om preliminärt stöd prövas.
  • Stödet gäller för arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.
  • Företaget måste ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför dess kontroll​. Läs mer om ekonomiska svårigheter här.
  • Det går endast att få stöd för arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en del av jämförelsemånaden med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmånaden och för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.
  • Företaget måste ha gjort insatser för att minska kostnader för arbetskraft​
  • Företaget får inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning​.
  • Företaget får inte ha skatte- och eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Preliminärt stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har skulder avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete vilka överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
  • Företaget måste ha avtal om korttidsarbete med de anställda​.
  • Arbetstiden och lönen måste minska i enlighet med avtalet om korttidsarbete.
  • Arbetsgivaren, eller någon med betydande inflytande i verksamheten, får inte ha näringsförbud.

Vilken jämförelsemånad gäller för stöd för korttidsarbete 2021?

Med jämförelsemånad menas den referensmånad som används för ansökan. De anställda som kan få stöd för korttidsarbete 2021 måste ha varit anställda under hela eller en del av jämförelsemånaden.

Om ditt företag inte ansökt om stöd för korttidsarbete under 2020 kommer jämförelsemånaden att vara september 2020. För företag som har sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara densamma som tidigare.

Läs mer: Här kan du ansöka om stöd för korttidsarbete